вторник, 6 декабря 2016 г.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡAΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Ρ.Π.Ε. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡAΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
Σε σχέση με την κρατική εξουσία δεν διαθέτουμε τίποτα καινούριο εκτός από αυτά που μας μεταλαμπαδεύτηκαν από τον ίδιο μας τον Κύριο Ιησού Χριστό, μέσω των Αγίων Αποστόλων Του και των διαδόχων τους – Αγίων Πατέρων. Διότι, όπως σε κάθε ζήτημα έτσι και σε αυτό, το μόνο δυνατό μέτρο για μας τους Xριστιανούς αποτελεί ο λόγος του Θεού - η Αγία Γραφή, ερμηνευθείσας από τους Αγίους και θεόσοφους πατέρες και διδάσκαλους της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Όπως λέγεται: «Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας» (Εβρ. 4:12). Ακριβώς σύμφωνα με τον λόγο του Θεού θα κριθεί κάθε σάρκα του ανθρώπου: «ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν∙ ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ιωαν. 12:48).  Και ακριβώς για τον λόγο αυτό θα στρέψουμε επιμελώς την προσοχή μας στον Λόγο του Θεού, που έχει ειπωθεί μέσω των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων του Χριστού Πέτρου και Παύλου: «Ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον, εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δι' αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν∙ ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν … πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν Θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε’» (Πετρ. Α΄.2: 13-15,17). «Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω∙ οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ∙ αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν∙ ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν∙ οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀλλὰ τῶν κακῶν. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς∙ Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστι σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ∙ οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ∙ Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὀργὴν, ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε∙ λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες» ( Ρωμ.13:1-6).
пятница, 2 декабря 2016 г.

ΕΒΔΟΜΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Δημοσίευσα νωρίτερα την ρωσική μετάφραση, τμήμα από την Πρώτη Πράξη  της Έβδομης Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία εξεταζόταν το ζήτημα της αποδοχής αιρετικών. Τώρα δημοσιεύω αυτό το κείμενο σε ελληνική γλώσσα.

᾽Ιωάννης εὐλαβίστατος μοναχὸς καὶ πρεσβύτερος καὶ τοποτηρητὴς τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου Ἀντιοχείας ἔφη· Διαθρυλλεῖται, πανάγιε πάτερ, παρὰ πολλῶν, πῶς δεῖ τοὺς ἀπὸ αἱρέσεως προσερχομένους δέχεσθαι· καὶ παρακαλοῦμεν τὴν ἁγίαν καὶ ἱερὰν σύνοδον, ὅπως ἔλθωσιν αἱ βίβλοι τῶν ἁγίων πατέρων καὶ θεωρῶμεν καὶ ἀνακρίνωμεν κἀκεῖθεν λάβωμεν τὴν ἀκριβῆ ἀσφάλειαν, ὅπως χρὴ δέχεσθαι αὐτούς· ἀποροῦμεν γὰρ ἡμεῖς.
суббота, 30 апреля 2016 г.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΤΩΝ 1666 - 67ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

ΤΩΝ 1666 - 67

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το 1666 – 67 συνεκλήθη η Πανορθόδοξη Σύνοδος της Μόσχας, η οποία οδήγησε στο οριστικό σχίσμα στη Ρωσική Εκκλησία δια της έγκρισης της μη σκόπιμης μα και της επιβλαβής εκκλησιαστικής μεταρρύθμισης. Πέρα από την μεταρρύθμιση της λειτουργίας και δικαιολογία της λανθασμένης διόρθωσης των βιβλίων, σ’ αυτή την Σύνοδο κηρύχτηκαν πολλές θεολογικές παραπλανήσεις, οι οποίες περιεχόταν όσο στις δράσεις της ίδιας της Συνόδου, τόσο και στο εγκεκριμένο από την Σύνοδο ως δογματικό βιβλίο «Η Ράβδος της διοίκησης για την οδήγηση ποιμενομένων της Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας». Στα τέλη του 1667 αυτό το έργο εκδόθηκε εξ ονόματος του τσάρου και όλης της Συνόδου: «Η ράβδος αυτή η νοερή, από την φιλεργία της Ιεράς Συνόδου δημιουργήθηκε: με την ευλογία των αγιοτάτων Πατριαρχών Παϊσίου της Αλεξανδρείας και Μακαρίου της Αντιοχείας εκδόθηκε» (Η Ράβδος της διοίκησης, φύλλο 20, πίσω πλευρά).
понедельник, 4 апреля 2016 г.

Πρωτόκολλα της Συνόδου της Ρώσικης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς του 1971Μία ακόμα σημαντική πηγή περί της χειροθεσίας του 1971 αποτελούν τα υλικά της Αρχιερατικής Συνόδου της Ρώσικης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς του 1971, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και οι πράξεις περί της χειροθεσίας για τους Επισκόπους της Γ.Ο.Χ. Αυτά τα υλικά προβάλλουν καθαρά την ζωή και την ιδεολογία της Ρ.Ο.Ε.Δ.
понедельник, 28 марта 2016 г.

Для архиваΑΝΕΓΝΩΡΙΣΘΗ Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ  ΗΜΩΝ
Κ.Ε.Ο., ΤΕΥΧ. 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1971

Αἱ λεπτομέρειαι τῆς Φεόθεν ἐπελθούσης Ἑνώσεως μετὰ τῆς γνησίως   Ὀρθοδόξου  ῾Ροσσικῆς  Ἐθνικιστικῆς  Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

Τὴν 1ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου (κατὰ τὸ πάτριον ἑορτολόγιον) 1971 ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας Κου Κου Καλλίστου ὡς Προέδρου, Μητροπολίτου Κιτίου Κου Κου πιφανίου, καὶ Πρωθιερέως Εὑγενίου Τόμπρου ὡς μελῶν, μετέβη εἰς Ἡνωμένος Πολιτείας Ἀμερικῆς, κατόπιν ἁρμοδίος. προσκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ρωσσικῆς Ἐθνικιστικῆς Ἐκκλησίας τῆς διασπορᾶς, ἐν Ἀμερικῆ, καὶ συνωμίλησεν μετὰ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν μελῶν τῆς ἀνωτέρω Ἱερᾶς Συνόδου ἐφ' ὄλων τῶν ζητημάτων, τῶν ἀφορώντων τὸν ἱερὸν ἡμῶν ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας Ἀγῶνᾳ.
воскресенье, 27 марта 2016 г.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ Ρ. Π. Ε. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΊ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ


«Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα» (Εφ. 4:5).
«Μὴ πλανᾶσθε∙ φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί» (1Κορ.15:33).

Η πρώτη εντολή από τον Δεκάλογο αναφέρει: «Εγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου… οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ» (Εξ. 20:2,3). Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, εμείς οι Παλαιορθόδοξοι Χριστιανοί, πιστεύουμε σε έναν και μοναδικό Θεό. Ομοίως, εμείς πιστεύουμε, ότι ο ένας και μοναδικός Θεός οικοδόμησε μια και μοναδική Εκκλησία, επειδή ο Χριστός δεν είπε ότι θα οικοδομήσει Εκκλησίες, - αλλά είπε ότι: «οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν» (Ματθ.16:18). Και όπως για εμάς δεν μπορεί να υπάρξει άλλος αληθινός Θεός εκτός από τον Τριαδικό, έτσι και δεν υπάρχει άλλη αληθινή Εκκλησία εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως είπε ο Απόστολος: «Εἷς Κύριος, μία πίστις». Έτσι λοιπόν, εμείς πιστεύουμε και ομολογούμε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός αληθινός Θεός, μία και μοναδική ορθή πίστη σε Αυτόν, και μία και  μοναδική οικοδομημένη από Αυτόν και με επικεφαλή Αυτόν, Εκκλησία, στην οποία εμείς βρισκόμαστε, όπως τολμούμε να πιστεύουμε για τον εαυτό μας.
пятница, 25 марта 2016 г.

ДЕЯНИЯ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА РПЦЗ 1971 годаДля архива 

ДЕЯНИЯ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА РПЦЗ 
26.08/8.09-15/28.09.1971 г.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей,
Монтреаль 26 августа / 8 сентября 1971 г.
Открытие Собора Епископов состоялось в помещении Св. Николаевского кафедрального Собора в г. Монтреале, Канада. На Собор прибыли следующие Преосвященные:
1. Председатель Синода и Собора Митрополит Филарет,
2. Архиепископ Вашингтонский и Флоридский Никон,
3. Архиепископ Чикагский и Детройтский Серафим,
4. Управляющий Германской епархией Архиепископ Филофей,
5. Архиепископ Монтреальский и Канадский Виталий,
6. Архиепископ Лос Анжелосский и Тексасский Антоний,
7. Архиепископ Сиракузский и Троицкий Аверкий,
8. Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Антоний,
9. Архиепископ Западно-Американский и Сан Францисский Антоний,
10. Архиепископ Бразильский, Сан Паульский и Венецуэльский Серафим,
11. Епископ Эдмонтонский Савва,
12. Епископ Штутгартский Павел,
13. Епископ Манхаттенский Лавр,
14. Епископ Брисбенский Константин.